Πίνακας Εφοριών Ν. Δωδεκανήσου

BACK

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΩ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ

ΚΩ

Αλεξάνδρου Διάκου 11 Κως (τ.κ. 853 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΩ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΛΕΡΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:32:09 πμ)
FAX 2242022212
Αυτοκίνητα 2242027405, 2242027406, 2242361128
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2242027405, 2242027406, 2242361128
Διαχείριση 2242047389, 2242047382, 2242361120
Εισόδημα 2242047381, 2242047388, 2242047402, 2242047384, 2242047407, 2242047408, 2242361156, 2242361150, 2242361142, 2242361126, 2242361134, 2242361158
Επιστροφές 2242361116, 2242361118, 2242361132, 2242361140
Εσοδα - Ενημερότητες - Εκδότες 2242047401, 2242047385, 2242047386, 2242047410, 2242361148, 2242361152, 2242361154
Κεφάλαιο 2242361124, 2242361136, 2242361138, 2242047403, 2242047404
Λογιστικό - Βεβαίωση 2242361116, 2242361118, 2242361132, 2242361140
Μητρώο 2242027203, 2242361146, 2242361122
Παρακρατούμενοι φόροι 2242361144
Προϊστάμενος 2242020212, 2242361130
Τ. Π. και Δανείων 2242047389, 2242047382, 2242361120
Φ.Π.Α. 2242361144

Κορυφή

ΛΕΡΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΛΕΡΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΩ

ΡΟΔΟΥ

Γεωργίου Μαύρου 2 Ζέφυρος- Ρόδος (τ.κ. 851 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΡΟΔΟΥ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:32:09 πμ)
FAX 2241025156, 2241028238, 2241021711
Αυτοκίνητα 2241076786
Βεβαίωση 2241363338
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2241026307, 2241363436, 2241363437
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2241023852, 2241363315, 2241363316, 2241363317, 2241363318, 2241363319, 2241363320
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2241363430, 2241363431, 2241363432
Εκδότες 2241363338
Ελεγχος 2241363402
Ελεγχος - Επόπτης Α1 2241025620
Ελεγχος - Επόπτης Α2 2241363331
Ενημερότητες 2241022231, 2241363363
Εξοδα 2241022231
Επιστροφές 2241034580, 2241363361
Εσοδα 2241022231, 2241363363
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2241032203, 2241363416
Κεφάλαιο - Κληρονομιές 2241032129
Προϊστάμενος 2241020855, 2241363401
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους 2241025441, 2241363450, 2241363451, 2241363452, 2241363453, 2241363454, 2241363455, 2241363456, 2241363457, 2241363458
Τ. Π. και Δανείων 2241033873, 2241363340
Ταμείο 2241033873, 2241363340
Υποδιευθυντής 2241037545, 2241363305
Φ.Π.Α. 2241076786

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr