Τι είναι και πως θα λειτουργούν τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων ( Γ.Ε.Φ. )

BACK

Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.), έρχονται να καλύψουν το όποιο κενό δημιουργείται από τη συγχώνευση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) που έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού.
Τα Γ.Ε.Φ. λειτουργούν εκτός εφοριών στις έδρες ή περιοχές δήμων και εξυπηρετούν τις ανάγκες τοπικών κοινωνιών.
Ειδικότερα οι πολίτες μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν στα Γ.Ε.Φ. τις ακόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον από τις εφορίες:

Για θέματα φορολογίας εισοδήματος

 • Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση που προβλέπεται χειρόγραφη υποβολή ή δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.
 • Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής.
 • Παραλαβή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων και αυτοτελούς φορολόγησης σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής.
 • Χορήγηση στους φορολογουμένους φορολογικών στοιχείων, που αφορούν στους ίδιους και διατηρούνται ηλεκτρονικά στις εφαρμογές του Taxis.
 • Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5 και Ε7), κεφαλαιουχικών εταιρειών και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ01010, Φ01013 και Φ01012), στις περιπτώσεις εξαίρεσης από την ηλεκτρονική υποβολή.
 • Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων, τόσο για την ηλεκτρονική, όσο και για την χειρόγραφη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τη συγκέντρωση και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων.
 • Παραλαβή υπεύθυνων δηλώσεων.
 • Ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με την φορολογική νομοθεσία, τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Για θέματα ΦΠΑ

 • Παραλαβή οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, γνωστοποίησης ή άλλων εντύπων που υποχρεούται να παραλαμβάνει η Δ.Ο.Υ., με τα συνημμένα δικαιολογητικά, καθώς και της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ για τη μεταβίβαση ακινήτων.
 • Πρωτοκόλληση κάθε εισερχόμενου εγγράφου.
 • Καταχώριση στις εφαρμογές του νέου TAXIS όλων των ανωτέρω στοιχείων για τα οποία έχουν αναπτυχθεί οι εφαρμογές.
 • Αποστολή στην Δ.Ο.Υ. όλων των παραληφθέντων εγγράφων.
 • Χορήγηση εντύπων.
 • Κοινοποίηση πράξεων ή εγγράφων κατόπιν παραγγελίας του προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ. .

Για θέματα τελών και ειδικών φορολογιών

 • Παραλαβή οποιασδήποτε δήλωσης, αίτησης ή άλλων εντύπων που υποχρεούται να παραλαμβάνει η Δ.Ο.Υ. με συνημμένα δικαιολογητικά και καταχώριση στις εφαρμογές του Νέου TAXIS.
 • Αποστολή στη Δ.Ο.Υ. όλων των παραληφθέντων εγγράφων.
 • Χορήγηση εντύπων.
 • Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ.Ο.Υ. προς εξέταση, όπως, ενδεικτικά η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).
 • Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για την θέση των οχημάτων σε ακινησία.
 • Πρωτοκόλληση κάθε εισερχομένου εγγράφου και καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων των προβλεπομένων ενημερώσεων.
 • Κοινοποίηση πράξεων ή εγγράφων κατόπιν παραγγελίας του προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ..

Για θέματα του τμήματος εσόδων

 • Χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.
 • Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 • Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από οποιονδήποτε υπάλληλο Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικού Κέντρου.
 • Είσπραξη εσόδων, με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α΄, μόνο για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ.
 • Έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής για τις οφειλές, οι οποίες μπορούν να πληρωθούν σε Πιστωτικά Ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Κορυφή