Πίνακας Εφοριών Ν. Ηλείας

BACK

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Καρακανδά 3 Αμαλιάδα (τ.κ. 272 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΒΑΡΔΑΣ - ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:35:53 πμ)
FAX 2622361306
Αυτοκίνητα 2622361311
Βεβαίωση 2622361319
Γραμματεία 2622361301
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο 2622361336
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2622361336
Εισόδημα 2622361302, 2622361303, 2622361304, 2622361305, 2622361313, 2622361314, 2622361315, 2622361329
Εκδότες 2622361309, 2622361324, 2622361325, 2622361327
Ενημερότητες 2622361309, 2622361324, 2622361325, 2622361327
Επιμελητής 2622361322, 2622361323
Εσοδα Προϊστάμενος 2622361326
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2622361316, 2622361312
Κεφάλαιο 2622361333, 2622361330
Λογιστικό 2622361309, 2622361324, 2622361325, 2622361327
Μητρώο 2622361335
Προϊστάμενος 2622361307
Πρωτόκολλο 2622361322, 2622361323
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2622361310
Τ. Π. και Δανείων 2622361320
Τεχνική Διαχείριση 2622361326
Φ.Π.Α. 2622361338, 2622361339

Κορυφή

ΑΝΔΡΙΤΑΙΝΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΝΔΡΙΤΑΙΝΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

ΒΑΡΔΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΒΑΡΔΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΖΑΧΑΡΩΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΖΑΧΑΡΩΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Κορυφή

ΠΥΡΓΟΥ

28ης Οκτωβρίου και Προύσσης Πύργος (τ.κ. 271 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΔΡΙΤΑΙΝΑΣ - ΖΑΧΑΡΩΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:35:54 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2621363292
FAX ( Εσοδα ) 2621363263
Αυτοκίνητα 2621363233
Γραμματεία 2621363201
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2621363283, 2621363285, 2621363290, 2621363253, 2621363247
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2621363284
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2621363211
Εισόδημα 2621363269, 2621363270, 2621363271, 2621363273, 2621363274
Ελεγχος 2621363204, 2621363205, 2621363220, 2621363221, 2621363297, 2621363217, 2621363218, 2621363219, 2621363293
Επιμελητής 2621363212
Επόπτης Ελέγχου 2621363206
Εσοδα 2621363237, 2621363238, 2621363240, 2621363241, 2621363243, 2621363244, 2621363279, 2621363265, 2621363258, 2621363231, 2621363282
Εσοδα Προϊστάμενος 2621363242
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2621363203, 2621363213, 2621363216, 2621363294, 2621363295
Κεφάλαιο 2621363261, 2621363223, 2621363276, 2621363224
Μητρώο 2621363245, 2621363246, 2621363289
Προϊστάμενος 2621363209
Ρυθμίσεις 2621363252, 2621363257, 2621363288, 2621363286, 2621363260, 2621363249
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2621363275
Τ. Π. και Δανείων 2621363248
Τεχνική Διαχείριση 2621363277
Υποδιευθυντής 2621363222
Φ.Π.Α. 2621363272, 2621363227

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr